• အမှုအမှတ်စဉ် မဲဆန္ဒနယ် လျှောက်ထားသူ အမှုဖြစ်စဉ် လျှောက်ထားခံရသူ တင်သွင်းသည့်နေ့ ဆုံးဖြတ်ချက်
 • ၁/၂၀၁၅ ရှမ်းပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ် အမျိုးသား (၅) ဦးစိုင်းဆာလူ(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူအားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ရွေးကောက်တင် မြှောက်ခံရခြင်းကိုပယ်ဖျက်ပြီး လျှောက်ထား သူသာလျှင် မဲအများဆုံးရရှိသူဖြစ်၍ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြေညာပေးရန်။ ဦးညီစိန်(တအောင်း (ပလောင်) အမျိုးသားပါတီ) ၁.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်၊ အယူခံလွှာကို ပယ်။
 • ၂/၂၀၁၅ ကချင်ပြည်နယ် အမျိုးသား ကချင် (၅) ဦးစံဝေခေါင်လွမ်း(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူသည် တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲကို ပျက်ပြယ်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည့်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမဖြစ်ထိုက်သောကြောင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပေးရန်။ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း(တစ်သီးပုဂ္ဂလ) ၂.၁၂.၂၀၁၅ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရမှုပျက်ပြယ်၊ အယူခံကိုလွှာ ပယ်။
 • ၃/၂၀၁၅ ကချင်ပြည်နယ် မချမ်းဘော တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်-၁ ဦးစောနွဲ့ခွန်ဆိုင်ခမ်း(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများသည်တားမြစ်ချက်၊ ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်ရရှိခဲ့သောကြောင့် ကန့်ကွက်ပါကြောင်းနှင့် လျှောက်ထားသူသည်သာ ခိုင်လုံမဲအများဆုံး ရရှိသူဖြစ်၍ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူဖြစ်သည်ဟု ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးရားဝမ်ဂျုံ(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) ၃.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်၊ အယူခံလွှာကို ပယ်။
 • ၄/၂၀၁၅ ရှမ်းပြည်နယ် နမ့်ခမ်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် (၂) ဦးဉာဏ်လင်းဦး(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့် ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့လျှင် လျှောက်ထားသူကသာ မဲအများဆုံးရရှိနိုင်သည်ဖြစ်၍ မိမိအားရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူအဖြစ် ကြေညာပေးပါရန်။ ၁။ ဦးအေးမောင်(တအောင်း (ပလောင်) အမျိုးသားပါတီ) ၂။ ဦးစိုင်းသန်းစိန်(ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၇.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။
 • ၅/၂၀၁၅ ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအို ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် - ၂ ဦးချန်းဂျောင်ဆားရ်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူ၏ခိုင်လုံမဲများအားပြန်လည်စိစစ်ရေတွက်ပေးရန်နှင့် လျှောက်ထားခံရသူအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်းအား ပယ်ဖျက်၍လျှောက်ထားသူသည်သာခိုင်လုံ မဲအများဆုံးရရှိသူဖြစ်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ကြောင်းကြေညာပေးပါရန်။ ဦးဒိန်ခန်ဖုန်(ခ)ခန်လင်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၁၁.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။
 • ၆/၂၀၁၅ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ဦးသိန်းရီ(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသော မဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာလျှင် မဲအများဆုံးရရှိမည်ဖြစ်၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးနေမျိုးထွန်း(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၁၇.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ အယူခံကိုပယ်။
 • ၇/၂၀၁၅ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရေစကြို ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ဦးစိုးမောင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသော မဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာလျှင်မဲအများဆုံးရရှိ မည်ဖြစ်၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးတိုးရွှေ(ခ) ဒေါက်တာတင်ဌေးအောင် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၁၈.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။ အယူခံကိုပယ်
 • ၈/၂၀၁၅ ရှမ်းပြည်နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ရပ်စောက်-၁ ဦးခိုင်ညီညီကျော်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသော မဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာလျှင် မဲအများဆုံးရရှိ မည်ဖြစ်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးအောင်ကျော်ညွန့်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) ၁၉.၁၂.၂၀၁၅ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည် ပျက်ပြယ်၊ အယူခံလွှာကိုပယ်။
 • ၉/၂၀၁၅ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ဦးဝင်းကို(ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ) လျှောက်ထားသူသာ ခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိသူ ဖြစ်၍ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကြေညာပေးပါရန်။ ဒေါက်တာဒေါ်သန်းငွေ(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၁၈.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။
 • ၁၀/၂၀၁၅ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ရမည်းသင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ဦးထွန်းထွန်းဝင်း(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူအားပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပေးပါရန်နှင့် ဒုတိယမဲအများဆုံးရရှိသူ လျှောက်ထားသူသာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးကိုကိုနိုင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) ၁၈.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရမှုပျက်ပြယ်
 • ၁၁/၂၀၁၅ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ရမည်းသင်း တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၂ ဦးအောင်မျိုးဦး(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူအားတိုင်းဒေသကြီးကိုယ် စားလှယ်အဖြစ်မှပျက်ပြယ်ကြောင်းဆုံးဖြတ် ပေးရန်နှင့် ဒုတိယမဲအများဆုံးရရှိသူဖြစ် သည့် လျှောက်ထားသူအား လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးကျော်မြင့်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) ၁၈.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရမှုပျက်ပြယ်
 • ၁၂/၂၀၁၅ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တိုက်ကြီးမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၂ ဦးမြင့်အောင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူအားတိုင်းဒေသကြီးကိုယ် စားလှယ်အဖြစ်မှပယ်ဖျက်ပေးပြီးဒုတိယခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိသူဖြစ်သည့်လျှောက်ထားသူအားတိုက်ကြီးမဲဆန္ဒနယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးလွင်စိုးမင်း(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၂၁.၁၂.၂၀၁၅ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရမှုပျက်ပြယ်၊ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။
 • ၁၃/၂၀၁၅ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ဦးအုန်းမြင့်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသောမဲများကို ပြန် လည်စိစစ်ပေးပါရန်နှင့် လျှောက်ထားခံရသူ ရရှိသောမဲများတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့် ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူ သာခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိ၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေး ပါရန်။ ဒေါ်အေးမြမြမျိုး(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၁၈.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။
 • ၁၄/၂၀၁၅ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှည်းကူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ဦးခင်မောင်စိုး(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူ သာလျှင် ခိုင်လုံမဲအများဆုံး ရရှိ မည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားခံရသူအား ပြည် သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ပယ် ဖျက်၍ လျှောက်ထားသူကိုသာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကြေညာပေး ပါရန်။ ဦးသိန်းတန်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၁၈.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။
 • ၁၅/၂၀၁၅ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှည်းကူး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၁ ဦးနိုင်ဝင်း(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသောမဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများမပါဝင်ပါက လျှောက်ထားသူ သာလျှင် မဲအများဆုံး ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားခံရသူအား တိုင်းဒေ သကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပြီး လျှောက်ထားသူအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာ ပေးပါရန်။ ဒေါ်မြတ်မာလာထွန်း(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၁၈.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။
 • ၁၆/၂၀၁၅ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှည်းကူးမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၂ ဒေါက်တာအောင်မြတ်သူ(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူအား တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက် ပြီး လျှောက်ထားခံရသူရရှိသောမဲများတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသော မဲများ မပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာ မဲအများ ဆုံးရရှိနိုင်မည် ဖြစ်၍ လျှောက်ထားသူအား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အ ဖြစ်ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၁၈.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။
 • ၁၇/၂၀၁၅ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၅ ဦးလှဆွေ(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသောမဲများတွင်တရား မဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့် ရရှိသောမဲများ မပါဝင် ပါက လျှောက်ထားသူသည်သာ ခိုင်လုံမဲ အများဆုံးရရှိသူ ဖြစ်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးပြူးလွင်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၂၁.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ အယူခံလွှာကိုပယ်။
 • ၁၈/၂၀၁၅ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး နမ့်ဆမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ဦးစိုင်းဇော်ဝင်း(ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူ သာလျှင် ခိုင်လုံမဲအများဆုံး ရရှိ မည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားသူအား နမ့်စန် မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာပေး ပါရန်။ ဦးဌေးလွင် (ခ) ဦးဒီလုံး (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) ၂၁.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။
 • ၁၉/၂၀၁၅ ကချင်ပြည်နယ် နမ့်ဆမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ဦးဘောမ်လန်း(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူအား ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးကောက်တင် မြှောက်ခဲ့ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ကြောင်းနှင့် လျှောက်ထားသူသည်သာ ခိုင်လုံသော မဲအ များဆုံးရရှိသူဖြစ်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန်။ ဒေါ်ခေါ်မာဝူ လီဆူးအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ) ၂၁.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။
 • ၂၀/၂၀၁၅ ကချင်ပြည်နယ် ဆော့လော် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ဦးဇောင်းခေါင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူအား ဆော့လော်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ပျက်ပြယ်ကြောင်း ကြေညာပေးရန်နှင့် လျှောက်ထားသူသည်သာ ခိုင်လုံမဲအများဆုံး ရရှိသူဖြစ်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးလာမာလေး လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ) ၂၁.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ အယူခံလွှာကိုပယ်။
 • ၂၁/၂၀၁၅ ကချင်ပြည်နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ဆော့လော်-၁ ဦးစံဝေခေါင်လွမ်း(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)ုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) လျှောက်ထားခံရသူအား ကိုယ်စားလှယ် အ ဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပေးပါရန်။ ဒေါ်လွမ်းလမ်း(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ အယူခံလွှာကိုပယ်။
 • ၂၂/၂၀၁၅ ကချင်ပြည်နယ် ချီဖွေမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်-၂ ဦးခေါဘောမ်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများ ကျူးလွန်သူဖြစ်သည့် လျှောက်ထားခံရသူအား ရွေးကောက်တင် မြှောက်ခဲ့ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ် ပေးပါရန်။ ဦးဇခုန်ယိန်းဆောင် (စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ်(စဒက)) ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ အယူခံလွှာပယ်။
 • ၂၃/၂၀၁၅ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ထီးလင်း တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်-၂ ဦးခင်မောင်ဌေး(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာလျှင် ခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိမည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားခံရသူ၏ အနိုင်ရရှိမှုကို ပယ်ဖျက်ပေးပါရန်နှင့် လျှောက်ထားသူအား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူအဖြစ် ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးဌေးဝင်း(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၂၁.၁၂.၂၀၁၅ ရုပ်သိမ်း
 • ၂၄/၂၀၁၅ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး လဟယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၂ ဦးကယ်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူ သာလျှင် မဲအများဆုံးရရှိသူ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လျှောက်ထားခံရသူအား အနိုင်ရကြေညာသည့် စာရင်းမှပယ်ဖျက်ပေး ရန်။ ဦးဆားမူ(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရမှုပျက်ပြယ်။ အယူခံလွှာကို ပယ်။
 • ၂၅/၂၀၁၅ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်-၁ ဦးဝေဖြိုး(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူအား တိုင်းဒေသကြီး ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ကြောင်း၊ လျှောက်ထားခံရသူသည် ရွေးချယ်ခံထိုက်ကြောင်း ကြေညာခွင့်ရထိုက်သူမဟုတ်ဟု ဆုံးဖြတ်၍ လျှောက်ထားသူအား ခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိသူဖြစ်၍ ရွေးကောက်ခံရသူဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးသန်းညွန့် (တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ အယူခံလွှာကိုပယ်။
 • ၂၆/၂၀၁၅ ရခိုင်ပြည်နယ် မာန်အောင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ဦးအောင်စိန်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) ဦးသန်းဝင်း(မဲဆန္ဒရှင်) ဦးသန်းမောင်(ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် မိမိသာမဲအများဆုံးရရှိမည်ဖြစ်၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးတင်နု(ခ)ဦးတင်နုအောင်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၂၃.၁၂.၂၀၁၅ ရပ်စဲ။ နည်း ၉၇(ခ)အရ လျှောက်ထားချက်ကိုပယ်။
 • ၂၇/၂၀၁၅ ကရင်ပြည်နယ် ကရင် အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်-၂ ဦးနိုင်မောင်မောင်လွင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူသည် အခြားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ မဲဆန္ဒရှင်များအားသွယ်ဝိုက်ခြိမ်းခြောက်၍ အရေးယူပေးပါရန်၊ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများကိုနုတ်ပယ်ပါက လျှောက်ထားသူသည်သာ ခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိ၍ လျှောက်ထားခံရသူအားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပြီး လျှောက်ထားသူအားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးစောသန်းထွဋ်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၂၃.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။
 • ၂၈/၂၀၁၅ ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ဦးကျော်ခင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာ ခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိမည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားခံရသူအား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ကြောင်းနှင့် လျှောက်ထားသူသည်သာ ဆန္ဒမဲအများဆုံးရရှိ၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးကျော်ရွှေ (ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ) ၂၃.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ အယူခံလွှာကိုပယ်။
 • ၂၉/၂၀၁၅ ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်-၁ ဦးမောင်မောင်ဖြူ(ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ) လျှောက်ထားသူသာလျှင် မဲအများဆုံးရရှိသူမှာ အမှန်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားသူအား ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးဝင်းနိုင်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၂၃.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ အယူခံလွှာကိုပယ်။
 • ၃၀/၂၀၁၅ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာစိုင်းနော်ခေး(ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူအား ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာခံရခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးပါရန်နှင့် ဒုတိယမဲအများဆုံးရရှိသူဖြစ်သည့် လျှောက်ထားသူအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြင်ဆင်ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးစိုင်းကျော်ဇော(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၂၃.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။
 • ၃၁/၂၀၁၅ ရှမ်းပြည်နယ် ဟိုပန်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ဦးယောဟန်(“ဝ”အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးပါတီ) လျှောက်ထားသူသာ ခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိသူဖြစ်၍ လျှောက်ထားခံရသူအား ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းမှာ ပျက်ပြယ်ကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ပေးရန်။ ဦးကျင်ဝမ်း(“ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ) ၂၃.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ အယူခံလွှာကိုပယ်။
 • ၃၂/၂၀၁၅ ရှမ်းပြည်နယ် ဟိုပန်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် -၁ ဦးစောဖီးလစ် (“ဝ”အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးပါတီ) လျှောက်ထားသူသာ ခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိပြီး လျှောက်ထားခံရသူအား ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းမှာ ပျက်ပြယ်ကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ပေးရန်။ ဦးခွန်ထွန်းလူ(ခ)ဦးဒီကီ (“ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ) ၂၃.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ အယူခံလွှာကိုပယ်။
 • ၃၃/၂၀၁၅ ရှမ်းပြည်နယ် ဟိုပန်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၂ ဦးဆမ်ဆောင်းကား (“ဝ”အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးပါတီ) လျှောက်ထားသူသာ ခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိသူ ဖြစ်၍ လျှောက်ထားခံရသူအား ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းမှာ ပျက်ပြယ်ကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ပေးရန်။ ဦးရန်ကျော်(“ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ) ၂၃.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ အယူခံလွှာကိုပယ်။
 • ၃၄/၂၀၁၅ ရခိုင်ပြည်နယ် အန်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်-၂ ဦးတင်အောင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသည် ဆန္ဒမဲအများဆုံးရရှိ၍ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် ကိုယ်စား လှယ်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးခင်မောင်ဌေး(ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ) ၂၄.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။
 • ၃၅/၂၀၁၅ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ကြီး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်-၁ ဦးသက်ထွန်း(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ကျောက်ကြီး၊ မဲ ဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)တွင်လျှောက်ထားခံရသူ ရရှိသောခိုင်လုံမဲ၊ ပယ်မဲများအား ပြန်လည်စိစစ်ရေတွက်ပေးရန်၊ လျှောက်ထားခံရသူရရှိ သောမဲများတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့် ရရှိ သောမဲများမပါရှိခဲ့သော်ခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိ သူလျှောက်ထားသူအားလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ်ကြေညာပေးရန်။ ဦးစည်သူလွင်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၂၄.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ အယူခံမှုကိုပယ်
 • ၃၆/၂၀၁၅ ချင်းပြည်နယ် ကန်ပက်လက် ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် - ၂ ဦးဖွေအား(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူအားလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ်မှပယ်ဖျက်ပေးပြီးလျှောက်ထားခံ ရသူရရှိသောမဲများတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု ကြောင့် ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက် ထားသူသာ ခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိမည်ဖြစ်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကြေညာပေးရန်။ ဒေါက်တာဘမောင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) ၂၄.၁၂.၂၀၁၅ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည် ပျက်ပြယ်။
 • ၃၇/၂၀၁၅ ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြား ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ဦးသခင်ချို(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသောမဲများတွင်တရား မဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများမပါဝင်ပါက လျှောက်ထားသူသာခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိနိုင် မည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားခံရသူအား လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှပယ်ဖျက်ပြီး လျှောက်ထားသူအားမင်းပြားမြို့နယ်၊ ပြည် သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာ ပေးပါရန်။ ဦးစစ်နိုင်(ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ) ၂၄.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်။ အယူခံလွှာကိုပယ်။
 • ၃၈/၂၀၁၅ ရခိုင်ပြည်နယ် ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဲဆန္ဒနယ် ဦးကိုကိုနိုင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) မြေပုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ မဲရုံများမှ ပယ်မဲများ အားပြန်လည်စိစစ်ပေးပါရန်၊ လျှောက်ထား ခံရသူရရှိသောမဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု ကြောင့်အနိုင်ရရှိခြင်းဖြစ်သဖြင့်လျှောက်ထား ခံရသူအားချင်းတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှပယ်ဖျက်ပေးရန်နှင့်လျှောက်ထားသူ အားရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားကိုယ် စားလှယ်အဖြစ်ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးပုန်ဘွေ(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၂၄.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။ အယူခံမှုကိုပယ်။
 • ၃၉/၂၀၁၅ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး ပုလဲ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ဦးဝင်းဆွေ(မဲဆန္ဒရှင်) လျှောက်ထားခံရသူအားပုလဲမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှပျက်ပြယ် ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပေးပါရန်။၊ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၂၄.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။ အယူခံမှုကိုပယ်။
 • ၄၀/၂၀၁၅ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး ပုလဲ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၁ ဦးတင်ဆွေ(ခ)ဦးတင့်ဆွေ(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူအာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှပယ်ဖျက်ပေးရန် နှင့်လျှောက်ထားသူသည်သာခိုင်လုံမဲအများ ဆုံးရရှိသူဖြစ်၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကြေညာပေးရန်။ ဦးဇော်ထက်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၂၄.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။ အယူခံမှုကိုပယ်။
 • ၄၁/၂၀၁၅ ကချင်ပြည်နယ် ကချင် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်- ၅ ဦးယောနာ(တစ်သီးပုဂ္ဂလ) လျှောက်ထားခံရသူအား ကိုယ်စားလှယ်အ ဖြစ်အမည်စာရင်းကြေညာထားခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးပါရန်နှင့် လျှောက်ထားသူသာလျှင် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ထိုက်သူဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပေးပါရန်။ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း(တစ်သီးပုဂ္ဂလ) ၂၈.၁၂.၂၀၁၅ အမှုအမှတ်(၂)တွင်ပေါင်း၊
 • ၄၂/၂၀၁၅ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး နမ့်ဆမ် ထီးချိုင့် ဦးစိုးစိုး(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိမည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားခံရသူ၏ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ကြောင်းနှင့် လျှောက်ထားသူအား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးမောင်မောင်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၂၈.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။ အယူခံမှုကိုပယ်။
 • ၄၃/၂၀၁၅ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ထီးချိုင့်-၁ ဦးစိန်ကြိုင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာမဲအများဆုံးရရှိ မည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားခံရသူ၏ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ကြောင်းနှင့် ဆလျှောက်ထားသူအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးမြင့်မော်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၂၈.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။
 • ၄၄/၂၀၁၅ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ထီးချိုင့်-၂ ဦးစန်းမောင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာမဲအများဆုံးရရှိမည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားခံရသူ၏ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ကြောင်းနှင့် လျှောက်ထားသူအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးသိန်းဟန်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ၂၈.၁၂.၂၀၁၅ ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။
 • ၄၅/၂၀၁၅ ရှမ်းပြည်နယ် ရှမ်း အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်-၅ ဒေါ်နန်းထွေးမှုံ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့်မဲများတွင်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိ မည်ဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူ ဖြစ်ကြောင်း ပြင်ဆင်ကြေညာပေးပါရန်။ ဦးစိုင်းဆာလူ(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) ၇.၁.၂၀၁၆ ရုပ်သိမ်း