၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများကို
ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များဖြင့် ပြသခြင်း