• အမှုအမှတ်စဉ် မဲဆန္ဒနယ် လျှောက်ထားသူ ကန့်ကွက်စွပ်စွဲမှု လျှောက်ထားခံရသူ တင်သွင်းသည့်နေ့ ဆုံးဖြတ်ချက်
  • ၂၀၁၇/၁ ရန်ကုန် လှိုင်သာယာ ပြည်သူ ဦးတင်ယု (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) တရားမဝင် မဲဆွယ်ခြင်း နိုင်ငံတော်ပိုင် အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲခြင်း ဦးဝင်းမင်း (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) 11/04/17 ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။
  • ၂၀၁၇/၂ ရန်ကုန် ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ပြည်သူ ဦးနေလင်း (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) တရားမဝင် မဲဆွယ်ခြင်း နိုင်ငံတော်ပိုင် အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲခြင်း ဦးနေကျော် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) 11/04/17 ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။
  • ၂၀၁၇/၃ ရန်ကုန် ကော့မှူး ပြည်သူ ဦးကျော်ဇင်ဟိန်း (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) တရားမဝင် မဲဆွယ်ခြင်း နိုင်ငံတော်ပိုင် အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲခြင်း ဦးကျော်ဆွေဝင်း (ခ) ဦးအာလူး (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) 11/04/17 ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။
  • ၂၀၁၇/၄ ရှမ်း မဲဆန္ဒနယ် ၂ တိုင်းဒေသ ကြီး/ ပြည်နယ် ကျိုင်းတုံ ဒေါက်တာ ဝဏ္ဏစိုး (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) တစ်ကြိမ်ထက်မက မဲပေးခြင်း မဲဝယ်ခြင်း၊ လာဘ်ထိုးခြင်း ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ရွေးကောက်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို နှောင့်ယှက်ခြင်း ဦးရှာမွေလရှဲန် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) 05/05/17 အယူခံတွင် မူလခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပယ်၍ ကန့်ကွက်သူအား ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်။
  • ၂၀၁၇/၅ ရှမ်း မဲဆန္ဒနယ် ၁ တိုင်းဒေသ ကြီး/ ပြည်နယ် ညောင်ရွှေ ဦးစံရွှေ (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) မဲဝယ်ခြင်း၊ လာဘ်ထိုးခြင်း တရားမဝင် မဲဆွယ်ခြင်း ဦးခင်မောင်ဝင်း (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) 05/05/17 ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။
  • ၂၀၁၇/၆ စစ်ကိုင်း မုံရွာ ပြည်သူ ဒေါက်တာ ဝင်းမြင့်အောင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) မဲဝယ်ခြင်း၊ လာဘ်ထိုးခြင်း တရားမဝင် မဲဆွယ်ခြင်း နိုင်ငံတော်ပိုင် အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲခြင်း ဦးညွန့်အောင် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) 05/05/17 ကန့်ကွက်လွှာကို ပယ်။